Nicosia
  22493906
22493585
  Nicosia
  22870820
22350868
  Larnaca
  24656965
24620364
  Limassol
  25353288
25371555
  Nicosia
  22763964
22761192
  Limassol
  25354347
 
  Nicosia
  22818230
 
  Nicosia
  22451200
 
  Nicosia
  22761080
 
  Nicosia
  22759772, 22759596
22751214
  Nicosia
  22441644
 
  Larnaca
  24653287
 
  Larnaca
  24821000
24634550
  Larnaca
  24634400
24634550
  Nicosia
  22351035
 
  Limassol
  25355865
 
  Nicosia
  22354746
 
  Nicosia
  22759772, 22759596
22751214
  Nicosia
  96874528
 
  Nicosia
  22666438
22678868
  Larnaca
  24652903
 
  Nicosia
  22316287
22318796
  Limassol
  25362786
25353300
  Nicosia
  22660112
 
  Larnaca
  24654161
 
  Nicosia
  22442243
22313399
  Nicosia
  22666540
 
  Nicosia
  22510783
 
  Nicosia
  22678608
 
  Nicosia
  22349611
 
  Larnaca
  24821000
24634550
  Nicosia
  22314803
 
  Larnaca
  24652503
 
  Larnaca
  24621566
24629377
  Limassol
  25367927
25747783
  Nicosia
  22677441
 
  Nicosia
  22677409
 
  Nicosia
  22679200
22674068
  Nicosia
  22678677
 
  Limassol
  25366920
 
  Nicosia
  22313577
 
  Nicosia
  22314000