Nicosia
  22512519
 
  Nicosia
  22456845
22814088
  Larnaca
  24661776, 24634444
24641344
  Limassol
  25338450
25386948
  Nicosia
  22751834
 
  Nicosia
  22452470, 22751834
22769533
  Limassol
  25780005
25780008
  Limassol
  25364310
 
  Nicosia
  22336038
 
  Larnaca
  24660112, 24662750
24660117
  Limassol
  25333460
 
  Paphos
  26962707
26963953
  Nicosia
  22485206
 
  Limassol
  25392196
25394880
  Nicosia
  22461116
22461118
  Nicosia
  22755716
22766693
  Famagusta
  23821388
23743651
  Nicosia
  22324494
22322264
  Nicosia
  22879424
22515207
  Nicosia
  99446086
22434686
  Nicosia
  22498313
22499722
  Paphos
  26945302
26944279
  Paphos
  26936390
26944279
  Nicosia
  22717200
22347976
  Limassol
  25721877, 25721878
25721412
  Limassol
  25885555
25885588
  Nicosia
  22483000
22485237
  Nicosia
  22336038
 
  Limassol
  25572348, 25562089
25573476
  Larnaca
  24722520
24722522
  Nicosia
  22499519
22499518
  Famagusta
  23829060
23829059