Limassol
  25875900
25875901
  Nicosia
  22755140
22766280
  Nicosia
  22455666
22455667
  Nicosia
  22376446
22377901
  Larnaca
  24660363
24663560
  Limassol
  25316363
 
  Limassol
  25736970
25736460
  Nicosia
  22379220
 
  Nicosia
  22323110
 
  Nicosia
  22815440
 
  Paphos
  26222224
26222232
  Nicosia
  22450940
22312430
  Paphos
  26819366
26911737
  Nicosia
  22318500
22318886
  Larnaca
  24813300
24530932
  Nicosia
  22765540
22769225
  Nicosia
  22877555
22877556
  Limassol
  25364634
25373122
  Paphos
  26952794, 26221233
26220148
  Larnaca
  24662280
24662239
  Nicosia
  22582258
22582222
  Nicosia
  22875747
 
  Paphos
  26930770, 26930771
26930775
  Nicosia
  22878787
22878788
  Limassol
  25823333
25823322
  Paphos
  26822211
26930111
  Limassol
  25734410, 25734411
25734411
  Nicosia
  22766060
22766061
  Nicosia
  22813780
22813720
  Famagusta
  23822244
23828783
  Larnaca
  24668989
24668988
  Limassol
  25818111
25338138
  Nicosia
  22321380
 
  Paphos
  26933839
26945779
  Nicosia
  22311022
 
  Nicosia
  22879087
22514822
  Larnaca
  24425693
 
  Larnaca
  24523062
 
  Larnaca
  24815880
 
  Larnaca
  24621384
 
  Larnaca
  24400068
 
  Larnaca
  25811123
 
  Limassol
  25340609
 
  Limassol
  25735599
 
  Nicosia
  22314440
 
  Nicosia
  22441616
 
  Nicosia
  22660085
 
  Nicosia
  22428140
 
  Nicosia
  22344011
 
  Nicosia
  22751481
 
  Nicosia
  22380924
22384415
  Nicosia
  22331757
 
  Nicosia
  22382555
 
  Nicosia
  22524818
 
  Nicosia
  22540132
 
  Nicosia
  22377001
 
  Paphos
  26942222
26819241
  Nicosia
  22428870
22429752